برخی مقالات ما مربوط میشود به مطالبات علمی از جمله مباحث زمین شناسی و خواص گوهرسنگ ها